Kvaliteedi tagamise tingimuste üheks aluseks on võetud HTM-i poolt koostatud „Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi- tagamise juhendmaterjal täiskasvanute täiendkoolitusasutustele“.
Täienduskeskus MTÜ järgib täies osas kvaliteedi tagamise tingimusi.
Täienduskeskus MTÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.
1.  ISO juhendmaterjalis haridusasutustele (IWA 2:2007. Quality Management Systems – Guidelines for the application of ISO 9001:2000 in education) ja vastavalt eesti standardi EV 902 järgselt kasutatakse koolitusel osaleja asemel õppija mõistet.
2. Iga koolituse väljatöötamisel jälgitakse koolituse terviklikku koolitusprotsessi.
3. Kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamisel ja rakendamisel võetakse kasutusele protsessikeskne lähenemisviis.
4. Täienduskeskus MTÜ määrab regulaarselt kindlaks, millisel määral iga tööprotsess loob õppijale väärtust.
5. Täienduskeskus MTÜ viib regulaarselt läbi enesehindamist. Hindamise käigus selgitatakse välja ettevõtte tugevused ja parendamist vajavad valdkonnad ning hinnatakse saavutatud taset.
6. Koolitajate kvaliteedi tagamine
Täienduskeskus MTÜ teeb koostööd koolitajatega, kes on oma valdkonna spetsialistid/ eksperdid/professionaalid. Lisaks omavad oma valdkonna kõrgemat haridust, enamus omavad täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsiooni.
7. Õppekavade kvaliteet
Õppekavade koostamisel lähtub Täienduskeskus MTÜ täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.
Õppekavad koostatakse õppija vajadustest lähtuvalt.
Täienduskeskus MTÜ poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel iga koolituse juures ning eraldi menüüvaliku punktis õppekavad.
Täienduskeskus MTÜ õppekavad hõlmavad vähemalt allolevaid andmed:
1) õppekava nimetus
2) õppekava koostamise alus; lähtume kutsestandardist ja sihtgruppi vajadustest
3) õppe eesmärk
4) õpiväljundid
5) õppekavarühm
6) sihtgrupp
7) vastavalt õpiväljundite saavutamiseks vajaminevad õpingute alustamise tingimused
8) õppe kogumaht sisaldab: auditoorne, praktiline ja iseseisva töö osakaalu
9) õppe sisu
10) õppekeskkonna kirjeldus
11) õppemeetod
12) õppematerjalide loend
13) õpingute lõpetamise tingimused
14) õpiväljundite hindamismeetodid
15) õpingu järgselt väljastatav(ad) dokument(did)
16) koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
8. Koolituste järgselt hindab ja analüüsib Täienduskeskus MTÜ koolitajate töö tulemust õppijate tagasiside alusel. Tagasiside edastatakse õppurile peale koolitust paberkandjal või e-kirja teel või suunatakse tagasiside edastamise e-keskkonda. Lähtuvalt tagasisidest edastatakse antud info koolitajale suuliselt ja kirjalikult, mille järgselt tehakse analüüs ning parendustegevused. Tagasiside edastamisega annab õppur nõusoleku tagasiside avaldamiseks anonüümsena, kui ei ole kokku lepitud teisiti, Täienduskeskus MTÜ kodulehel või teistes avalikes kanalites.
9. Täienduskeskus MTÜ peab oluliseks töötajate omavahelise koostöö parendamist. Selleks viiakse läbi erinevaid protsesse: koosolekud, arenguvestlused.
10. Täienduskeskus MTÜ hoiab end kursis haridusmaastikul toimuvate muudatustega ning muudatusi juurutatakse ettevõtte edaspidistes tegevustest.
11. Täienduskeskus MTÜ hindab koolitajate panust õppeprotsessi ning tunnustab vähemalt kord aastas parimaid koolitajaid.
12. Õpikeskkonna kvaliteet
Täienduskeskus MTÜ poolt läbiviidavad koolitused toimuvad ettevõtte oma koolitusklassis või renditakse koolitusruumid hinnatud koostööpartneritelt. Kõik ruumid vastavad Tööterivshoiu ja –ohutuse nõuetele ning puudujääkide osas vastutab rendile andja. Koolitusruumid on kaasaegsed ja on varustatud tänapäevase esitlustehinikaga ning tahvliga. Koolitusruumi õppekohtade paigutuse määrab koolitaja vastavalt õpikeskkonna paremale kujundamisele.
13. Koolitusjärgselt väljastatavale dokumendile.
Koolituse järgselt väljastatakse õppijale tunnistus ja/või tõend ja/või plastikkaart ning väljastatavale dokumendile märgitakse  järgmised andmed:
1) õppija nimi;
2) õppija isikukood;
3) õppetegevust korraldava asutuse nimi ja registrinumber;
4) majandustegevuse teate registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis;
5) õppekava nimetus;
6) täienduskoolituse toimumise aeg, koht ja maht;
7) tõendi, tunnistuse, plastikkaardi väljaandmise koht ja kuupäev;
8) tõendi, tunnistuse, plastikkaardi number;
9) koolitaja(te) nimed.
10) Tunnistusel, tõendil või selle lisas märgitakse õppekava alusel omandatud õpiväljundid. Tuuakse välja õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid, mis on sätestatud õppekavas
11) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 8 nimetatud andmed võib märkida ka tunnistuse või tõendi lisas
14. Tunnistuse või tõendi allkirjastab selleks määratud vastutav isik.
15. Tunnistused ja tõendid kinnitatakse ettevõtte pitseriga.
16. Tunnistuste/tõendite/plastikaartide osas peetakse väljastatud dokumentide registrit. Igal dokumendil on ainukordne numbriline tähis.
17. Vaidluste lahendamise kord
17.1. Kõik erimeelsused püütakse lahendada osapoolte rahumeelsete  läbirääimiste teel.
17.2. Kõigil Täienduskeskus MTÜ õppijatel, seaduslikel esindajatel, koostööpartneritel ja külastajatel on õigus esitada ettepanekuid ja osutada parendamist vajavatele tegevustele.
17.3. Kõik pöördumised parendamistegevuse tarbeks peavad olema esitatud kirjalikus vormis, need registreeritakse ning dokumenteeritakse vastavas kaustas.
17.4. Teistes vormides pöördumisi võetakse arvesse, kuid neid ei registreerita ja neile ei vastata kirjalikus vormis.
17.5. Kõigile kirjalikus vormis esitatud parendamistegevuse ettepanekutele ja tähelepanekutele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva möödudes alates pöördumise registreerimisest. Vastus edastatakse pöördujale sobilikus vormis.
17.6. Pöördumise lahendamise protsessi kaasatakse asjasse puutuvad isikud ning  juhatuse liige.
17.7. Juhatuse liige teeb vastavalt vajadusele koosoleku, kus arutatakse läbi esitatud parendusettepanud ning nende lahendamise tegevused.
17.8. Parendusettepanekud võetakse arvesse ettevõtte töö korraldamisel ning edasiste tegevuste planeerimisel.
17.9. Erimeelsused, mida ei õnnestu lahendada rahumeelse läbirääkimise teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras Tartu Maakohtus.
18. Täienduskeskus MTÜ kvaliteedi tagamise tingimused kehtivad alates 28.03.2018.a.