Täienduskeskus MTÜ õppekorralduse alused sätestavad õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimusi ja korda ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimusi ja korda ning teised õppe korraldamiseks olulised tingimusi. Tingimused lähtuvad Täiskasvanute koolituse seadusest, Täienduskeskus MTÜ põhimäärusest ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest.
1. Täienduskeskus MTÜ on esitanud majandustegevuse teate ning seaduslikuks tegevuseks muud olulised dokumendid. Täienduskeskus MTÜ korraldab koolitusi üle Eesti. Koolitused avaldatakse kodulehel koolituskalendris. Täienduskeskus MTÜ korraldab kliendivajadustest lähtuvaid asutusesiseseid koolitusi.
2. Koolituse kestvus. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga. Avalikud koolitused kestavad alates 8 akadeemilist tundi kuni õppekavas sätestatud mahuni. Asutusesiseste koolituste toimumise aeg lepitakse eraldi kokku.
3. Täienduskoolitusele vastuvõtmise/registreerimise tingimused ja kord
Kõikidele avalikele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda.
Registreeruda saab:
3.1. läbi meie kodulehe väljavalitud koolituse juures registreerimise lingi kaudu
3.2. saates e-kirja Täienduskeskus MTÜ e-postile: info@taienduskeskus.ee või helistades telefonil +372 509 4137.
3.3. Koolitusele lõplikuks registreerimiseks on vajalik info: õppija nimi, kontakttelefon, isikukood (tunnistuse väljastamiseks), arve saaja e-posti aadress ja arve saaja nimi.
3.4. Peale registreerumise saamist saadetakse registreerimise kinnitus registreerija e-posti aadressile.
3.5. e-õppes osalemiseks kehtivad koolitusele registreerimiseks samad nõuded.
3.6. Koolitusele registreerumist võrdsustatakse arve tasumise kinnitusena.
4. Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine. Soodustused. Tulumaksusoodustus.
4.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel ning seal viidatud rekvisiitide järgi. Arve edastatakse kliendi poolt antud e-posti aadressile. Erandkorral on võimalik koolituse eest tasuda kohapeal sularahas. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust või arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks.
4.2. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva. Maksetähtaja ületamisel kuni 45 päeva ja/või hoolimata Täienduskeskus MTÜ poolt saadetud meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
4.3. Erandkorras on võimalik pikemate koolituste eest, kokkuleppel koolitusfirmaga, tasuda koolituse eest osade kaupa, milleks esitatakse vastavasisuline avaldus.
4.4. Õppetasust vabastamise otsustab Täienduskeskus MTÜ juhatus. Õppetasust vabastamiseks tuleb esitada juhatusele vastavasisuline avaldus. Juhatuse otsus edastatakse kirjalikus vormis avalduse esitajale.
4.5. Õppetasule kehtestatakse soodustused vastavalt juhatuse otsusele.
4.6. Koolitustele kehtestatud soodushinnad on nähtavad koolituse info juures.
4.7. Tulumaksusoodustust saab rakendada õppekavadele, mille eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe. Tulumaksu soodustuse saamiseks peab õppija koolituse alguses esitama vastavasisulise avalduse.
5. Koolitusel osalemine, edasilükkamine, loobumine, väljaarvamine
5.1. Koolitusel osalemise kinnitab õppija oma nime ja allkirjaga vastaval registreerimislehel. Nime palume kirjutada selgelt loetavana või trükitähtedega.
5.2. Täienduskeskus MTÜ on õigus koolitus vähese huvi korral ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerinuid informeeritakse koheselt vastava otsuse tegemisest.
5.3. Koolitusele mitteilmumise korral arvatakse õppija koolituse nimekirjast välja. Tasutud arvet koolitusele mitte ilmuse korral ei tagastata.
5.4. Teatades koolitusfirmat mitteosalemisest vähemalt 5 päeva ette, siis on võimalik õppijal osaleda järgmisel samasugusel koolitusel või teisel väljavalitud koolitusel. Vastavalt väljavalitud uue koolituse tasule tuleb teostada juurdemakse või ülejääv koolitustasu kantakse järgmise koolituse ettemaksuks.
5.5. Koolitusel tuleb osaleda täies mahus, kui ei ole osalemise lävendit sätestatud teisiti. Koolitused, mis lõpevad testi või praktikumiga tuleb läbida 100%.
5.6. Koolitusel osalemise loobumisest teatamise korral rohkem kui  10 päeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust.
5.7. Koolitusel osalemise loobumisest  teatamise korral 3 kuni 5 päeva enne koolituse toimumist – tagastame 75 % koolituse tasust.
5.8. Koolitusel osalemisest loobumisest teatamine kuni 1 päev enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.
6. Täiendkoolituse järgselt väljastatav dokument
6.1. Koolituse järgselt väljastatakse igale täiendkoolituses osalenud õppijale tunnistus või tõend ning teatud koolituste järgselt väljastatakse plastikkaart.
6.2. Tunnistus väljastatakse järgnevate tingimuste täitmisel:
Täienduskoolituse täies mahus läbimise järgselt väljastatakse õppijale tunnistus, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel õppija saavutas need.
6.3. Tõend väljastatakse järgnevate tingimuste täitmisel:
Täiendkoolituse täies mahus osalemise järgselt või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud õpiväljundeid.
6.4. Tunnistuse ja tõendi võib õppijale soovi korral väljastada elektrooniliselt õppija poolt ette antud e-posti aadressile.
6.5. Tunnistuse või tõendi kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse Täienduskeskus MTÜ poolt täienduskoolituse läbinud õppijale tema avalduse alusel vastava tunnistuse duplikaat.
6.6. Tunnistuse või tõendi duplikaat vormistatakse ja väljastatakse samaselt  originaaltunnistuse või -tõendiga. Dokumendil on märge  „DUPLIKAAT“.
6.7. Tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hind on 8 eurot.
6.8. Teatud täiendkoolituse järgselt väljastatakse õppijale lisaks tunnistusele ka plastikkaart. Koolitused, mille järgselt väljastatakse plastikkaart on antud märge tehtud koolituse info juurde.
6.9. Plastikkaardi kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse duplikaat, mille hind on 18 eurot. Rahvusvahelise plastikkaardi dublikaadi hind on 22 eurot.
7. Täiendav info
7.1. Koolitusele antav garantii kehtestatakse Täienduskeskus MTÜ kvaliteedi tagamise korra alusel.
7.2.Täienduskeskus MTÜ ei vastuta koolituse osaleja tervisliku seisundi ja võimalike terviskahjude eest. Seejuures Täienduskeskus MTÜ järgib ning täidab rangelt töötervishoiu-ja tööohutusalaseid reglemente.
7.3. Asjaajamise keel on eesti keel. Õpet viiakse läbi vastavalt õppekavas sätestatud tingimustel.
7.4. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel. Alates 25.05.2018 võtab Täienduskeskus MTÜ kasutusele uuendatud isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise põhimõtted, millega saavad meie praegused ja tulevased kliendid tutvuda meie kodulehe õppekorralduse menüü alajaotuses.
7.5. Täienduskeskuse koolituste õppekavad ja koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigustega, omandiõigus kuulub koolitajale ja Täienduskeskus MTÜ-le. Õppekavade ja koolitusmaterjalide ärilisel eesmärgil kasutamine, reprodutseerimine või avalik kasutamine erineval muul moel on kokkuleppeta Täienduskeskus MTÜ poolt keelatud. Selle ilmsiks tulekul võetakse autoriõiguse rikkujaga ühendust ning püütakse leida lahendus. Lahenduse mitte saavutamisel pöördutakse vastavate ametkondade poole.
7.6. Õppekorralduse tingimused kehtivad alates 28.03.2018.a.